Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (“Ziraat Leasing”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
 
Ziraat Leasing müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Ziraat Leasing, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi; leasinge konu olan malların satın alınması, ödeme işlemlerinin yapılması, sigorta işlemlerinin şirketimiz tarafından yapılması, hukuki işlemlerin yürütülmesi, kredi değerlendirme sürecinin ve kararının oluşturulması, teminat kayıt ve muhafaza işlemlerinin yürütülmesi, teminat tesis işlemlerinin icrası, verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen yükümlülüklerine uyulması, talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulması ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir. Sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası için işlediğimiz veriler Kanun’ da öngörüldüğü şekilde istisnaya tabi olacaktır.
 
Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi
 
Ziraat Leasing, müşterinin ve/veya müşterinin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.
 
Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz.
 
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve iştirakleri başta olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin Sermaye Piyasası Kurulu, Finansal Kurumlar Birliği, Sayıştay gibi resmi merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.
 
 
Kişisel Verilerinizin Saklanması
 
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 
Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
 
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Ziraat Leasing’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Ziraat Leasing tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirkerimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
 
·           Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
·           Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·           Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
·           Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
·           Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·           İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 
haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad No:83 Şişli İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@ziraatleasing.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
 
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak cevap verilecektir.
"Ziraat Finans Grubu Üyesidir"